ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава описаните по-долу, права, дефиниции, условия, ред и начини на плащане, според, които потребителите на този електронен магазин могат да използват. С кликването върху, който и да е линк, банер, картинка, бутон или приложение в WWW.PETROTERM.COM, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично и безусловно се съгласява с настоящите "ОБЩИ УСЛОВИЯ", които се прилагат към всички договори за покупко-продажба на покупка в онлайн магазина на „Петротерм“ ЕООД.

 

 • Общите условия са публикувани на видно място в WWW.PETROTERM.COM  и са достояние на всеки  ПОТРЕБИТЕЛ.
 • “електронния магазин – petroterm.com“ е интернет магазин, който представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма "Петротерм" ЕООД.
 • Електронния магазин има специализирана насоченост, а именно продажба на отоплителни, водопроводни  и други стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка!  "Петротерм" ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.
 • Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите.
 • Домейна -  WWW.PETROTERM.COM е собственост на фирма "Петротерм" ЕООД.
 • Съдържанието на този електронен магазин не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма  "Петротерм" ЕООД.

Дефиниции

 • "УЕБ САЙТ" – е домейна  WWW.PETROTERM.COM  и неговите поддомейни; 
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на адрес: WWW.PETROTERM.COM  предоставящ възможността за закупуване на стоки чрез Интернет;
 • "ПОЛЗВАТЕЛ" – е всяко лице, ползвател на интернет услуги;
 • „ПРОДУКТИ“ - са предлаганите чрез сайта стоки за закупуване;
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" – е всеки ползвател на интернет услуги, който е заредил в браузера си  сайта на „"Петротерм" ЕООД и използва неговата функционалност;
 • "ПОРЪЧКА" е индивидуалната заявка за закупуване на избран  продукт при условията, предвидени в „онлайн магазин“ относно начина на доставка и заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 •  "УСЛУГИ" са всички действия, предлагани и осъществявани от "Петротерм" ЕООД при и/или по повод продажбата и доставките на стоките от този електронен магазин;

Предмет на Общите условия

Настоящите „ОБЩИ УСЛОВИЯ“- договор,  регламентират отношенията, между интернет ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и „Петротерм“ ЕООД свързани с предоставените  услуги в електронния магазин WWW.PETROTERM.COM.

Стоки, обект на продажба

Продуктите, обект на продажба чрез “електронния магазин – petroterm.com“, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Вариантите на закупуване на стоки, през онлайн платформата ни е чрез регистрация и като гост. „Петротерм“ ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на стоките, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на продукт/продукти се приема за изразено съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно вида и качеството им. 

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки от сайта по реда и условията, посочени в него.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на доставка на заявения продукт/продукти и на заявения адрес за доставка,  по реда, указан в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. 
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявените в сайта начини.
 • В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрацията в petroterm.com обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 • С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 • ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на “електронния магазин – petroterm.com“ нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на “електронния магазин – petroterm.com“ без изричното писмено разрешение на "Петротерм" ЕООД.
 • Ограниченията не се прилагат в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "Петротерм" ЕООД има право да предостави личната информация за ПОТРЕБИТЕЛЯТ на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 • Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е направил поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
  • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Петротерм" ЕООД услуги.
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да уведомява незабавно "Петротерм" ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  • да не извършва злоумишлени действия.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по всяко време да поиска от “Петротерм“ ЕООД заличаване на клиентски профил, като с това се заличава и паролата за достъп до него, но в този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ заявки и съответното заплащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за дължимите продажна цена и разходи за доставка.

Права и задължения на "Петротерм" ЕООД

 • "Петротерм" ЕООД се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯТ собствеността на заявената за покупка стока;
 • "Петротерм" ЕООД се задължава да достави в срок заявената за покупка стока;
 • "Петротерм" ЕООД се задължава да полага грижа за изпълнение на своите задължения; 
 • "Петротерм" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на „Петротерм“ЕООД или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Петротерм" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
 • "Петротерм" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и по преценка на "Петротерм" ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и договор.
 • "Петротерм" ЕООД има право да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
 • "Петротерм" ЕООД има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на "Петротерм" ЕООД, като си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на "Петротерм" ЕООД и в клиентския профил ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • "Петротерм" ЕООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите и договора, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Петротерм" ЕООД.
 • "Петротерм" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на WWW.PETROTERM.COM  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Петротерм" ЕООД.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети "Петротерм" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Петротерм" ЕООД в нарушение на закона, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, добрите нрави и Интернет етиката.
 • "Петротерм" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните от него услуги.

Начини за плащане

 • За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща направо цената на доставените стоки, освен ако страните не се договорят друго.
 • Начините за плащане са надлежно изброени в меню Информация-Начини на плащане https://petroterm.cloudcart.net/page/nachini-za-plashtane.

 • Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Петротерм" ЕООД, като същият се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промени в Общите условия, като публикува на видно място в “електронния магазин – petroterm.com съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита обвързан от промените, от момента на публикуването им, освен ако не заяви и изпрати в писмен вид, че не ги приема на имейла: [email protected].
 • В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "Петротерм" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към ПОТРЕБИТЕЛЯ, като възникналите до този момент задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подлежат на изпълнение.

Изменение на Общите условия 

 • Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Петротерм" ЕООД, като същият се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промени в Общите условия, като публикува на видно място в “електронния магазин – petroterm.com" съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви и изпрати в писмен вид, че не ги приема на имейла: [email protected].
 • В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "Петротерм" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към ПОТРЕБИТЕЛЯ, като възникналите до този момент задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подлежат на изпълнение.

Уведомления и прекратяване на договара

 • Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на услугите чрез “електронния магазин – petroterm.com" се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.
 • Освен в случаите предвидени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
 • Преустановяване на дейността на "Петротерм" ЕООД
 • Прекратяване поддържането на електронния магазин;
 • В други предвидени в закона случаи.

„ ПЕТРОТЕРМ“ ЕООД

Сравнение на продукти